1. Ajey Nagar

2. Ashish Chanchlani

3. Gaurav Chaudhary

4. Amit Bhadana

5. Bhuvan Bam

6. Zayan Saifi, Nazim Ahmad, and Wasim Ahmad

7. Sandeep Maheshwari

8. Dr Vivek Bindra

9. Bilal Shaikh

10. Faizal Khan